top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนGarn Sripaurya

ฝึกงานในยุโรป ร่วมกับบริษัท BIXTER

อัปเดตเมื่อ 5 มิ.ย. 2566

งานยุโรป #ฝึกงานต่างประเทศ #ฝึกงานเกษตรยุโรป #bixter #bixterthailand


European Internship เป็นโครงการสำหรับช่วยนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ได้ทดลองและเรียนรู้ การทำงานจริง การทำงานแบบชาวยุโรป เทคโนโลยีสมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพิ่มเติมประสบการณ์ เพื่อความสำเร็จในอนาคต โครงการ European Internship เป็นโครงการระยะสั้น ไม่ใช่โครงการระยะยาว ตามกฏหมายของประเทศปลายทาง เปิดโอกาศให้ผู้ฝึกงาน สามารถไปฝึกงานได้อย่างถูกกฏหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง ตามแต่ละโครงการ


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ European Internship

 • เป็นโอกาศที่จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน และยังจะได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เราเดินทางไป

 • เรียนรู้การทำงานแบบชาวยุโรป

 • เรียนรู้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้นๆที่อาจจะยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย

 • รู้จักที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง การตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง

 • ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ที่มาฝึกงาน จากประเทศต่างๆ

 • ได้ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในวันหยุด

 • มีโอกาศสูงกว่าคนอื่น ให้สามารถกลับไปทำงานที่ประเทศนั้นๆ หลังจากจบคอร์สฝึกงานนี้ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ และยังได้เงินเดือนสูงกว่าเดิมด้วย

COW FARM


HOSPITALITY


FOOD TECHNOLOGY

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการดูแลทั้งก่อนเดินทาง โดย บริษัท เทคโนไทยแมนพาวเวอร์ จำกัด

และขณะที่ฝึกงานอยู่ โดย Bixter Co., Ltd. มีคนคอยประสานงานทั้งที่ประเทศไทย และประเทศปลายทาง


ความน่าเชื่อถือของโครงการ European Internship

กว่า 30 ปี ที่ บริษัท เทคโนไทยแมนพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการ ทางด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาหรือคดีความใดๆ โดยส่งคนไทยไปทำงานมาแล้วหลายสิบประเทศ เช่น สิงคโปร์ โปรตุเกส นิวซีแลนด์ และ อิสราเอล เป็นต้น โดยตอนนี้ได้ผู้บริหารคนใหม่ คือ คุณกานต์ ศรีเปารยะ จึงมีนโยบายที่จะขยายงานทางด้านอื่นด้วย จึงได้เกิดโครงการ European Internship ขึ้นมา


ทางด้านพาร์ทเนอร์ของบริษัทเราก็คือ Bixter Co., Ltd. เป็นบริษัทเอเจนซี่ชั้นนำของฝั่งยุโรป จัดหางานรองรับพนักงานในหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และ อังกฤษ เป็นต้น


เยอรมัน


โครงการที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

 • เกษตรกรรม

 • การโรงแรม

 • เทคโนโลยีอาหาร


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 18 - 35 ปี

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ทางเยอรมันให้เครื่องหมาย H+

 • ในผลการเรียนต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาของงานที่ต้องการไปฝึก

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้


รายระเอียดเกี่ยวกับงาน

 • เกษตรกรรม ฝึกงานที่ฟาร์มหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มไก่ หรือ ฟาร์มสัตว์อื่นๆ

 • การโรงแรม ฝึกงานที่โรงแรมหรือภัตตาคาร

 • เทคโนโลยีอาหาร ฝึกงานที่โรงงานอาหาร

 • ระยะเวลาในการฝึกงาน 12 เดือน

 • ทำงานอาทิตย์ละ 40 ชั่วโมง

 • อัตราค่าแรงอย่างน้อย 12 ยูโร ต่อ ชั่วโมง

 • ค่าที่พัก ประมาณ 250-300 ยูโร ต่อเดือน


รายได้จากการฝึกงาน

รายได้

รายได้อย่างน้อยก่อนหักภาษี ประมาณ

2,064 ยูโร

ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)

ภาษีเงินได้ ประมาณ

65 ยูโร

ประกันเงินบำนาญ ประมาณ

140 ยูโร

ประกันการว่างงาน

18 ยูโร

ประกันสุขภาพ

116 ยูโร

ประกันทุพพลภาพ

23 ยูโร

รายได้อย่างน้อยหลังหักภาษี

1,702 ยูโร

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม

 • ค่าวีซ่า ประมาณ 90 ยูโร

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท

 • ค่าโครงการเมื่อได้เซ็นสัญญากับนายจ้าง 50,000 บาท

 • ค่าโครงการเมื่อวีซ่าผ่าน 50,000 บาท


เอกสารที่ต้องเตรียม

 • เรซูเม่

 • หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย

 • พาสปอร์ต ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องหมดอายุหลังจากจบการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน

 • เอกสารในการยื่อขอวีซ่า

 • รูปสำหรับการยื่นขอวีซ่า 3 รูป

 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์

 • ใบแสดงผลการศึกษา


ขั้นตอนในการดำเนินการ

 • สมัครเข้าโครงการ

 • สัมภาษณ์งานกับเอเจนซี่ที่เดนมาร์กเป็นภาษาอังกฤษ (เอเจนซี่จะหาสถานที่ทำงานที่เหมาะกับผู้ฝึกงาน)

 • เซ็นสัญญากับนายจ้าง

 • ทางเอเจนซี่ยื่นเอกสารในการทำวีซ่าไปที่ ZAV

 • ผู้ฝึกงานนำเอกสารตัวจริงเข้าไปยื่นที่สถานฑูต

 • รอใบอนุญาติ ประมาณ 12-15 อาทิตย์

 • ได้รับวีซ่า

 • ซื้อตั๋วเครื่องบิน

 • เดินทางไปฝึกงานกรุงเทพมหานคร

 • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • มหาวิทยาลัยสยาม

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชลบุรี

 • มหาวิทยาลัยบูรพา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บุรีรัมย์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จันทบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เชียงใหม่

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • มหาวิทยาลัยพายัพ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เชียงราย

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กำแพงเพชร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กาญจนบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอนแก่น

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลพบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาสารคาม

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นครปฐม

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

นครศรีธรรมราช

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครสวรรค์

 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง

นนทบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปทุมธานี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 • มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

 • มหาวิทยาลัยชินวัตร

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พะเยา

 • มหาวิทยาลัยพะเยา

เพชรบุรี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิษณุโลก

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูเก็ต

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สกลนคร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สมุทรปราการ

 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สงขลา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุรินทร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อุบลราชธานี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุดรธานี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดู 521 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page